Stadion Albert Berchem

Keespelter Strooss
KIELEN
Fax Buvette: 30 95 62
Tél. Buvette: 30 02 08

Adress Post:
BP 38
8201 Mamer
 

Kontosnummer

CCPL: LU49 1111 0172 3061 0000 

Raiffeisen : LU79 0090 0000 6028 5632
 

Contact

The form has been sent.

Kontakter

Umellen vun engem neien Spiller, Jugendkommissioun : 
Coordinateur Jugend:
   
BRACHTENBACH Claude fckielenclaude@gmail.com
691500529 
Responsable Sponsoring:

BISSEN Marc
el-cohete@gmx.net 
Caissier:
MARINGER Christian
maringec@pt.lu


Sekretär:

BRACHTENBACH Claude fckielenclaude@gmail.com
691500529


President:

KEUP Fred
fred_keup@yahoo.de