De Comité no der Generalversammlung vum 5.Juni 2021

De Comité no der Generalversammlung vum 5.Juni 2021