Informatiounsowend fir d' Elteren

Informatiounsowend fir d' Elteren

Leif Elteren,
 
Den FC Kielen géif Iech gären op seng Informatiounsversammlung de 14. Dezember 2018 um 19.30h an der Buvette invitéieren.
 
Op dësem Owend stellt sech déi nei Jugendkommissioun, déi aus Eltere vu Spiller besteet, fir. Mir wëllen Iech do och d' Aufgaben an d' Wichtegkeet vun dëser Jugendkommissioun erklären.
 
Ausserdeem stellt sech de neie Jugendkoordinator, Marc Teerlinck fir an och säi Projet fir déi Zukünftlech Sportlech Entwécklung vun de Jugendspiller vum Club.
 
Mir hoffen Iech all dësen Owend begréissen ze kennen.
 
DE
Liebe Eltern,
 
Der FC Kehlen möchte Sie mit diesem Schreiben herzlichst zu einer Informationsversammlung am 14. Dezember 2018 um 19:30 Uhr, in seinem Lokal, einladen.
 
An diesem Abend wird sich die neue Jugendkommission, bestehend aus Spielereltern, vorstellen. Wir möchten Ihnen des Weiteren die Rolle, die Aufgaben, die Wichtigkeit und die Notwendigkeit einer Jugendkommission erläutern.
 
Zudem wird sich auch der neue Jugendkoordinator, Marc TEERLINCK, vorstellen und sein Projekt für die zukünftige sportliche Entwicklung darstellen.
 
In der Hoffnung, Sie begrüßen zu können, verbleiben wir mit freundlichen Grüßen.
 
FR
Chers parents,
 
Le FC Kehlen aimerait vous accueillir dans ses locaux le vendredi, 14 décembre 2018 à 19:30 heures, pour une soirée d'information.
 
Lors de cette soirée, la nouvelle commission des jeunes, constituée de parents de joueurs, sera présentée. Nous vous expliquerons le rôle, les tâches, l'importance et le besoin d'une telle commission des jeunes.
 
De plus, le nouveau coordinateur des jeunes, Marc TEERLINCK, se présentera et exposera le projet pour le futur développement sportif des jeunes joueurs.
 
En espérant de vous voir nombreux, nous vous adressons nos meilleures salutations. 
 
De President vum FC Kehlen
Fred KEUP
 
De President vun der Jugendkommissioun
Georges RECKINGER