Uerdentlech Generalversammlung 22.01.2022

Uerdentlech Generalversammlung 22.01.2022

Léiwe Member,

Mir lueden Iech heimadder häerzlech an op ons

 

Uerdentlech Generalversammlung 2022

 

e Freiden, den 21. Januar 2022 um 20:00 Auer am Musekssall zu Kielen.

 

Dagesuerdnung vun der Uerdentlecher Generalversammlung:

 

1.    Begréissung an Usprooch vum President Fred Keup

2.    Aktivitéitsbericht vum Sekretär Adriano Eschette

3.    Keessebericht vum Keessier Christian Maringer

4.    Bericht vun de Keeserevisoren

5.    Entlaaschtung vum Keessier a vum Comité

6.    Wahl vun den Keeserevisoren fir d'Joër 2022

7.    Deelweis Neiwahl vum Comité

8.    Usprooch vum Buergermeeschter oder Gemengevertrieder 

9.    Verschiddenes a fräi Aussprooch

Är Kandidaturen fir an de Comité, kënne bis den 19. Januar 2022 per E-mail beim Sekretär Adriano Eschette (adriano.eschette@fckielen.lu) eragereecht ginn.

Generalversammlung fënnt ënnert dem Covid-Régime 2G statt.

 

Plazen sinn begrenzt, dofir muss Dir Iech beim Adriano Eschette umellen, sief et per sms oder per Mail, an dat bis Mettwochs, den 19. Januar 18:00.

 

+352 621 286 397      umeldung.gv@fckielen.lu

 

 

Mat beschte Gréiss.

 

De Comité vum FC Kielen