Stadion Albert Berchem

Keespelter Strooss
KIELEN
Fax Buvette: 30 95 62
Tél. Buvette: 30 02 08

Adress Post:
BP 38
8201 Mamer
 

Kontosnummer

CCPL: LU49 1111 0172 3061 0000 

Raiffeisen : LU79 0090 0000 6028 5632
 

Kontakter

Umellen vun engem neien Spiller, Jugendkommissioun : 
Coordinateur Jugend:
   

 

Claude Brachtenbach
fckielenclaude@gmail.com
+352 691 500 529

Responsable Sponsoring:

LIMPACH Claude
claude.limpach@agencefoyer.lu

Caissier:
MARINGER Christian
maringec@pt.lu


Sekretär:

BRACHTENBACH Claude fckielenclaude@gmail.com
691500529


President:

KEUP Fred
fred_keup@yahoo.de