De Supporterclub

De Supporterclub organiséiert d'Busreesen fir op d'Auswäertsmatcher, déi eng oder aner Manifestatioun, an ass ëmmer bereed eng Hand mat unzepaaken wou se am Veräin gebräucht gëtt. 
Kontakt: Claude Clesse 691 454 933