Informatiounen


Joergäng (fir Saison 20/21): 2008 & 2009
 


Trainer:
 
 

Ø Marco Dummong (621 197 863) dummongmarco6@gmail.com


Training:
 
Méindes, Mëttwochs an Donneschdes um 17h30 - 19h00

Marco Dummong