Jan Arnold

Mike Haagen

Almin Kocan

Dan Zanon

Dani Machado

Elson Dias Tavares

Gino De Marini

Haris Djukic

Joe Ludovicy

Joe Schroeder

Luc Demeyer

Lucas Zaton

Mica Lucarelli

Sam Freichel

Sascha Leogrande

Tom Hellenbrand

Philippe Schintgen

Yanis Bucci

Dany Ferraz

Diogo Fernandes

Francisco Controguerra

Fernando Rodrigues

Jeff Kappler

Jon De Cae

Mato Duric

Mohammad Esshak

Nico Desgranges

Patrick Aquaro

Piono Roberto

Mike Löw

Programm vun der Virbereedung Juli/August 2019

Méindes, 15. Juli: Ufank vum Training

 

Donneschdes, 25. Juli: Turnéier zu Käerch

Sonndes, 28. Juli: Turnéier zu Käerch

Sonndes, 4. August: Suessem - Kielen

Mëttwochs, 7. August: Kielen – Itzeg

Sonndes, 11. August Turnéier zu Menster

Dënschdes, 13. August: Mamer - Kielen

Donneschdes, 15. August: Turnéier zu Menster

Dënschdes 20. August: Kielen – Kayl/Téiteng

 

Sonndes 25. August: Championnat

 

Equippefoto 9. August oder, wann et do reent, den  20. August